My Quote
0

ข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด

ขอต้อนรับเข้าสู่การเริ่มใช้งานเว็บไซต์ www.JARTON.co.th โปรดอ่านเงื่อนไขด้านล่างอย่างละเอียด เว็บไซต์นี้จัดทำโดย บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "เว็บไซต์") เราตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และเชื่อว่าเรามีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการ ปกป้อง และดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่เรา และ/หรือข้อมูลของคุณที่เราครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่เรา โปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขโดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ โปรดติดต่อเรา


 1. จาร์ตัน ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขใดๆ โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 2. คุณสามารถใช้บริการเว็บไซต์ รวมถึงการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด รับข่าวสารและส่วนลดแคมเปญต่างๆ มากมายได้ โดยลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิก และจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง ณ ปัจจุบันมากที่สุด หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ คุณตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆ ให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของคุณ ถึงจะเข้าใช้งานได้

 3. ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับเรา เยี่ยมชมเว็บไซต์ และ/หรือ เข้าถึงบริการ คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ และคุณยินยอมให้เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 4. หากคุณมีเจตนาในการใช้เว็บไซต์เพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อจาร์ตัน หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม คุณยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทางเราจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ จากการกระทำต่อบุคคลอื่นๆ

 5. จาร์ตันขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสถานะสมาชิกโดยไม่แจ้งล่วงหน้า หากตรวจสอบบัญชีของคุณและพบว่าให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือไม่ได้ให้ข้อมูลที่ล่าสุด หรือไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณเป็นความลับ

 6. เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อ

  - เมื่อคุณได้เข้าถึงและ/หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา หรือลงทะเบียน และ/หรือสมัครบัญชีผู้ใช้กับเรา

  - เมื่อคุณเข้าเว็บไซต์หรือกดรับสิทธิ์ต่างๆ เช่นคูปองส่วนลด
    ผ่าน LINE Official : @JARTONGROUP


  - เมื่อคุณส่งแบบฟอร์มการสมัครหรือแบบฟอร์มอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ไม่ว่าจะแบบออนไลน์หรือแบบฟอร์มเป็นเอกสาร

  - เมื่อคุณทำข้อตกลงใดๆ หรือให้เอกสารหรือข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อระหว่างคุณกับเรา หรือเมื่อคุณใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  - เมื่อคุณติดต่อกับเรา เช่น ผ่านทางโทรศัพท์ (ซึ่งจะได้รับการบันทึก) จดหมาย แฟกซ์ การประชุมแบบเห็นหน้ากัน แพลตฟอร์มสื่อทางสังคม และอีเมล

  - เมื่อคุณใช้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือติดต่อกับเราผ่านเว็บไซต์หรือใช้บริการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การ ใช้ผ่านคุกกี้ ซึ่งเราอาจปรับใช้เมื่อคุณใช้บริการหรือเข้าถึงเว็บไซต์

  - เมื่อคุณดำเนินธุรกรรมผ่านบริการของเรา

  - เมื่อคุณให้ความคิดเห็นหรือคำร้องเรียนแก่เรา

  - เมื่อคุณเข้าเยี่ยมชมหรือใช้เว็บไซต์ของบริษัทจาร์ตัน

  - เมื่อคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้แก่เราด้วยเหตุผลใดก็ตาม

 7. ข้อมูลส่วนบุคคลที่จาร์ตันอาจจะเก็บรวบรวม ได้แก่ ชื่อ เพศ ที่อยู่อีเมล วันเกิด ที่อยู่ตามบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ต ที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับการจัดส่ง รายละเอียดบัญชีธนาคารและข้อมูลการชำระเงิน เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขพาสปอร์ต ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล (IP) ข้ออมูลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ใช้เมื่อผู้ใช้ลงทะเบียนเข้าใช้เว็บไซต์ของเรา รวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับวิธีการใช้บริการหรือเว็บไซต์ของผู้ใช้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้แก่เราผ่านทางเว็บไซต์

 8. เราจะนำข้อมูลของคุณไปใช้เพื่อ

  - เพื่อเข้าถึงบริการและเว็บไซต์ของเรา รวมถึงความสัมพันธ์และบัญชีผู้ใช้ของคุณกับเรา

  - จดจำความต้องการของคุณเพื่อจัดหาบริการแก่คุณ รวมถึงช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดเตรียมบริการของเรา

  - เพื่อตอบรับ ดำเนินการ จัดการ หรือทำธุรกรรมให้เสร็จสมบูรณ์ และ/หรือทำตามการร้องขอเกี่ยวกับสินค้าและบริการของคุณ และแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับปัญหาด้านการบริการและการดำเนินการเกี่ยวกับบัญชี ที่มีความผิดปกติ

  - เพื่อบังคับใช้เงื่อนไขการให้บริการหรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่เกี่ยวข้อง

  - เพื่อระบุตัวตนและ/หรือการตรวจสอบความถูกต้อง รวมถึงป้องกันความปลอดภัยและสิทธิ์ ทรัพย์สินส่วนบุคคล หรือความปลอดภัยของบุคคลอื่น

  - เพื่อจัดการหรืออำนวยความสะดวกในการให้บริการลูกค้า ปฏิบัติตามคำสั่งของคุณ จัดการหรือตอบข้อซักถามที่ได้รับจากคุณ

  - เพื่อติดต่อหรือสื่อสารกับคุณผ่านการโทร. ข้อความ และ/หรือ อีเมล และ/หรือการส่งไปรษณีย์ หรือในรูปแบบอื่นใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารและ/หรือจัดการความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเราหรือการใช้บริการของเรา

  - เพื่อ ดำเนินการศึกษาวิจัย วิเคราะห์ และพัฒนากิจกรรมต่างๆ เพื่อวิเคราะห์การใช้บริการ เพื่อนำไปปรับปรุงบริการหรือสินค้าของเรา และ/หรือช่วยเสริมประสบการณ์การซื้อสินค้าของลูกค้า

  - เพื่อให้สามารถตรวจสอบและทำการสำรวจและอื่นๆ เพื่อตรวจสอบขนาดและองค์ประกอบของกลุ่มเป้าหมายของเรา และทำความเข้าใจเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการของเรา

  - เนื่องจากวัตถุประสงค์ที่เราจะเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้า วัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ปรากฎในข้างต้น อย่างไรก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบถึงวัตถุประสงค์ดังกล่าว ณ เวลาที่ขอรับความยินยอมจากคุณ เว้นแต่การดำเนินการข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

 9. หากคุณไม่ประสงค์ให้เรา เก็บรวบรวม ข้อมูล/ข้อมูลส่วนบุคคลดังที่กล่าวมาข้างต้น คุณอาจยกเลิกได้ทุกเมื่อผ่านทางเว็บไซต์หรือโดยการแจ้งความประสงค์ให้เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราทราบเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างไรก็ตาม การยกเลิกการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหรือถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ แบ่งปัน หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรานั้น อาจส่งผลต่อการใช้บริการของคุณ เช่น การส่งข่าวสารสิทธิพิเศษ และโปรโมชั่นต่างๆ

 10. เมื่อคุณใช้บัตรเครดิตเพื่อทำธุรกรรมบนเว็บไซต์ คุณกำลังให้ข้อมูลของคุณแก่ผู้ให้บริการภายนอก ในการเชื่อมต่อนั้นข้อมูลที่คุณได้ให้แก่ผู้ให้บริการภายนอกจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องของผู้ให้บริการภายนอกนั้น จาร์ตันไม่อาจเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้น และไม่ได้เก็บรวบรวมรายละเอียดบัตรเครดิตของคุณ

 11. การเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยอุปกรณ์ของคุณ อุปกรณ์ของคุณจะส่งข้อมูลซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจะถูกบันทึกไว้โดยเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์เมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ของเรา ซึ่งโดยทั่วไปจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ ระบบปฏิบัติการ ชื่อ/เวอร์ชันของบราวเซอร์ เว็บเพจที่อ้าง หน้าที่ร้องขอ วันที่/เวลา และบางครั้งอาจรวมถึง "คุกกี้" (ซึ่งคุณสามารถปิดใช้งานได้โดยกำหนดลักษณะอุปกรณ์ของคุณ) เพื่อช่วยให้เว็บไซต์จดจำการเข้าชมครั้งล่าสุดของคุณ เมื่อคุณเข้าสู่ระบบ ข้อมูลนี้จะเชื่อมโยงกับบัญชีผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ข้อมูลนี้จะนำไปใช้ในเชิงสถิติที่ไม่ระบุชื่อเพื่อช่วยให้เราทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีที่ผู้เยี่ยมชมใช้งานเว็บไซต์ของเรา
 12. เราให้การสนับสนุนด้านการบริการลูกค้าผ่านอีเมล SMS และแบบฟอร์มความคิดเห็น เพื่อให้การสนับสนุนลูกค้า เราจะขอที่อยู่อีเมลและหมายเลขติดต่อของคุณ เราใช้เพียงข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าที่ขอรับการสนับสนุน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ที่อยู่อีเมล สำหรับการบริการสนับสนุนลูกค้า และเราจะไม่ส่งหรือแบ่งปันข้อมูลนี้กับบุคคลภายนอก

 13. เราอาจร้องขอข้อมูลจากผู้ใช้ผ่านการสำรวจต่างๆ การเข้าร่วมในการสำรวจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจทั้งสิ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดเผยข้อมูลของคุณแก่เราหรือไม่ ข้อมูลที่ร้องขออาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลการติดต่อ (ได้แก่ ที่อยู่อีเมล) และข้อมูลทางประชากรศาสตร์ (ได้แก่ ความสนใจ หรือช่วงอายุ) ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้จะนำมาใช้เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงการใช้งานและความพึงพอใจในการบริการ และจะไม่ถูกส่งให้แก่บุคคลภายนอก ยกเว้น ผู้รับจ้างที่ช่วยเราในการบริหารจัดการและดำเนินการสำรวจ

 14. หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของเรา หรือเกี่ยวกับรายละเอียดของสินค้า ราคาหรือ ขั้นตอนในการชำระเงินและการจัดส่ง โปรดติดต่อ mk.jarton@gmail.com หรือโทร. 02-689-0888

  3.2   ข้อจำกัด: การใช้บริการจะถูกจำกัดเฉพาะลูกค้าที่ได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญาภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องใด ๆ ลูกค้าที่ไดฝ่าฝืนหรือกำลังฝ่าฝืนเงื่อนไขและข้อกำหนดในที่นี้ และลูกค้าที่ถูกระงับการใช้บริการใดๆ ไม่ว่าถาวรหรือชั่วคราว จะไม่อาจใช้บริการได้แม้ว่าจะทำตามข้อกำหนดของข้อ 3.2 นี้แล้วก็ตาม

     (ก) ที่จะเข้าใช้ และ/หรือใช้บริการ ด้วยวัตถุประสงค์ที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นและด้วยวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายตลอดเวลา รวมทั้งตกลงที่จะดำเนินกิจกรรมใดๆ เกี่ยวกับการบริการด้วยความสุจริตใจ และ

     (ข) ที่จะรับรองว่าข้อสนเทศหรือข้อมูลใด ๆ อันเกี่ยวกับบริการที่ท่านโพสต์หรือทำให้ปรากฏบนแพลตฟอร์มนั้นถูกต้องและไม่ฝ่าฝืนกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องและจะรับผิดชอบในข้อสนเทศและข้อมูลดังกล่าวแต่ฝ่ายเดียว

  3.4   รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าเราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและรายละเอียดที่แม่นยำของสินค้า เราไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะมีความแม่นยำ เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาด

  3.5   ราคาของสินค้า: ราคาที่ประกาศขายทั้งหลายอยู่ภายใต้บังคับการเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้ชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น เราสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาประกาศขายในเวลาใด ๆ ก็ได้โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าใด ๆ

  3.6   ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก: ท่านรับทราบว่าคู่สัญญานอกเหนือจาก JARTON (ได้แก่ ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) เป็นผู้ลงรายการและขายสินค้าของบุคคลดังกล่าวบนแพลตฟอร์ม ข้อมูลว่าสินค้าดังกล่าวได้ถูกประกาศเพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยจาร์ตันหรือผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก อาจมีการไว้บนเว็บเพจที่มีการแสดงรายการสินค้าดังกล่าว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ข้อตกลงแต่ละฉบับที่ทำขึ้นเพื่อการขายสินค้าของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกให้แก่ลูกค้า จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับลูกค้าเท่านั้น และยังอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายสินค้าด้วย
  1. ลูกค้าที่มีบัญชีกับจาร์ตัน

   4.1   ชื่อผู้ใช้/รหัสผ่าน: บริการบางอย่างที่อาจจะมีบนแพลตฟอร์มอาจจำเป็นจะต้องมีการสร้างบัญชีกับเราหรือมีการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านขอสร้างบัญชีกับเรา ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านอาจจะ: (1) พิจารณาและออกให้ท่านโดยเรา หรือ (2) ท่านเป็นฝ่ายให้และเราเป็นผู้อนุมัติโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเราอันเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง เราอาจจะร้องขอให้ท่านอัพเดทข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ และ/หรือรหัสผ่านทันทีในเวลาใดๆโดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบในความสูญเสียใดๆ ที่ท่านได้รับหรือท่านเป็นฝ่ายทำให้เกิดขึ้น หรือเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับหรือโดยเหตุผลของคำขอหรือการยกเลิกดังกล่าว ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนรหัสผ่านของท่านเป็นครั้งคราว และเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านไว้เป็นความลับและจะรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบัญชีของท่านและรับผิดต่อการเปิดเผยหรือการใช้งานใด ๆ (ไม่ว่าการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตหรือไม่) ซึ่งชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่าน ท่านจะต้องแจ้งให้เราทราบทันทีหากท่านทราบว่าหรือมีเหตุผลให้สงสัยว่าความลับเกี่ยวกับชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านอาจจะถูกเปิดเผยหรือมีการใช้ชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต้องมีการปรับปรุง เราคาดว่าคำบอกกล่าวของท่านได้รับการดำเนินการโดยเราเมื่อครบเจ็ด (7) วันทำการหลังจากได้รับคำบอกกล่าวดังกล่าวแล้ว

   4.2   การอ้างการใช้งานหรือเข้าใช้: ท่านตกลงและรับทราบว่าการใช้บริการ และ/หรือการเข้าใช้ใด ๆในแพลตฟอร์ม และข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารใด ๆ ที่อ้างอิงถึงชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่านได้ แล้วแต่กรณี จะถือว่า:

      (ก) เป็นการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ใช้บริการโดยท่าน หรือ

      (ข) เป็นข้อสนเทศ ข้อมูล หรือการสื่อสารที่ประกาศ ส่งผ่าน หรือออกโดยชอบโดยฝ่ายท่าน

   ไม่ว่าเวลาใด ๆ ท่านตกลงที่จะผูกพันโดยการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือการใช้บริการใด ๆ (ไม่ว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานดังกล่าวจะได้รับอนุญาตจากท่านหรือไม่ เว้นแต่กรณีการเข้าใช้แพลตฟอร์มที่ไม่ได้รับอนุญาตใด ๆ หลังจากเราได้รับการบอกกล่าวการเข้าใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตของชื่อผู้ใช้งาน และ/หรือรหัสผ่านแล้ว ตามข้อ 4.1) ท่านยินยอมให้ เรามีสิทธิ (แต่ไม่ผูกพัน) ที่ดำเนินการ อ้างอิงตาม หรือขอให้ท่านรับผิดชอบและรับผิดแต่ฝ่ายเดียวในการกระทำดังกล่าวเสมือนว่าการเข้าใช้ดังกล่าวนั้นทำหรือส่งโดยท่านเอง ท่านยังตกลงและรับทราบอีกด้วยว่า ท่านผูกพันและตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้เราจนเต็มจำนวนต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากการใช้บริการใด ๆ และ/หรือการเข้าใช้แพลตฟอร์ม ที่สามารถอ้างอิงไปชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่านของท่านได้        
  1. ทรัพย์สินทางปัญญาทรัพย์สินทางปัญญา

   5.1   ความเป็นเจ้าของ: ทรัพย์สินทางปัญญาในแพลตฟอร์มและเอกสารข้อมูลเป็นกรรมสิทธิ์ของ อนุญาตให้แก่ หรือควบคุมโดยเรา ผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของเรา หรือผู้ให้บริการของเรา เราสงวนสิทธิที่จะบังคับใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเต็มที่เท่าที่กฎหมายกำหนด

   5.2   การจำกัดการใช้งาน: ห้ามมิให้ทำซ้ำ ทำวิศวกรรมย้อนกลับ แปลงกลับ ถอดประกอบ แยกส่วน เปลี่ยนแปลง แจกจ่าย เผยแพร่ซ้ำ จัดแสดง ออกอากาศ ทำการเชื่อมโยง ทำภาพสะท้อน เฟรม โอนย้าย หรือส่งต่อในลักษณะใด ๆ หรือด้วยวิธีการใด หรือ เก็บไว้ในระบบการค้นข้อสนเทศ หรือติดตั้งในเซิร์ฟเวอร์ ระบบ หรืออุปกรณ์ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อนหรือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องก่อน ภายใต้บังคับข้อ 5.3 การอนุญาตจะเป็นเพียงการให้ท่านดาวน์โหลด พิมพ์ หรือใช้เอกสารข้อมูลเพื่อการใช้งานส่วนตัวและไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า และท่านต้องไม่แก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารข้อมูล ซึ่งเราหรือเจ้าของลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องยังคงเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทั้งหลายและสิทธิในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ที่อยู่ในเอกสารข้อมูลนั้น

   5.3   เครื่องหมายการค้า: เครื่องหมายการค้า ให้มีความหมายตามที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ไม่มีสิ่งใดบนแพลตฟอร์มและในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ จะตีความได้ว่าเป็นการอนุญาตให้ใช้สิทธิหรือมอบสิทธิในการใช้งาน ไม่ว่าโดยปริยาย โดยหลักกฎหมายปิดปาก หรือยินยอมให้อนุญาต หรือให้สิทธิที่จะใช้โดยประการอื่นใด (ซึ่งรวมถึงในรูปแบบ เมต้า แท็ก หรือ ลิงค์ “ด่วน” ไปยังเว็บไซต์อื่นใด) ซึ่งเครื่องหมายการค้าใด ๆ ที่แสดงอยู่บนหน้าบริการ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราหรือจากเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องอื่นใด
  1. การจำกัดความรับผิดชอบและความรับผิดของเรา

   6.1   การไม่รับรองหรือรับประกัน: บริการ แพลตฟอร์ม และเอกสารข้อมูล ให้บริการในหลักเกณฑ์ “ตามที่เป็น” และ “ตามที่มี” ข้อมูลและ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ถูกให้ไว้เพื่อใช้เป็นข้อมูลเท่านั้น ไม่มีการรับรองหรือรับประกันอย่างใด ๆ ไม่ว่าโดยปริยาย ชัดแจ้งหรือโดยบทบัญญัติใด ๆ รวมทั้งการรับประกันการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก กรรมสิทธิ์ ความสามารถในการนำไปค้าขายได้ คุณภาพที่เป็นที่พอใจ หรือความเหมาะสมต่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใด ให้ไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อผลบังคับของที่กล่าวมาก่อนหน้า เราไม่รับประกัน:

      (ก) ความถูกต้อง เหมาะแก่เวลา ความพอเพียง มูลค่าในทางพาณิชย์ หรือความครบถ้วนของข้อมูล และ/หรือข้อสนเทศทั้งหลายที่อยู่ในแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล

      (ข) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูลใด ๆ จะมีให้โดยไม่เกิดการติดขัด มีความมั่นคง หรือปราศจากความผิดพลาดหรือตกหล่น หรือข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่ระบุได้จะได้รับการแก้ไข

      (ค) ว่าแพลตฟอร์ม บริการ หรือเอกสารข้อมูล ปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์หรือ รหัสที่ทำขึ้นด้วยเจตนาร้าย รหัสที่ทำให้เกิดการทำลาย หรือรหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดการขัดข้อง และ

      (ง) ความปลอดภัยในข้อมูลใด ๆ ที่ส่งโดยท่านหรือไปยังท่านผ่านทางแพลตฟอร์ม หรือบริการ และท่านยอมรับความเสี่ยงว่าข้อมูลใด ๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านทางบริการหรือแพลตฟอร์มอาจจะถูกเข้าถึงโดยบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตได้ และ/หรือเปิดเผยโดยฝ่ายเราหรือเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเราให้แก่บุคคลภายนอกที่อ้างว่าเป็นท่านหรืออ้างว่ากระทำการโดยได้รับมอบอำนาจจากท่าน การส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์อาจจะถูกขัดขวาง ขาดการติดต่อ ล่าช้า จากความแออัดในการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตหรือมีการส่งข้อมูลไม่ถูกต้องเนื่องจากลักษณะของอินเทอร์เน็ตที่อาจถูกเปิดเผยต่อสาธารณะได้

   6.2   การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของจาร์ตันไม่ต้องรับผิดต่อท่านในการสูญเสียใด ๆ ก็ตามหรือไม่ว่าเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ) อันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมเกี่ยวข้องกับ:

      (ก) การเข้าใช้ ใช้งาน และ/หรือการไม่สามารถใช้แพลตฟอร์ม หรือบริการได้

      (ข) การเชื่อถือข้อมูลหรือข้อสนเทศใด ๆ ที่มีอยู่ในแพลตฟอร์ม และ/หรือผ่านการบริการ ท่านไม่ควรกระทำการใดกับข้อมูลหรือข้อสนเทศดังกล่าวโดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาด้วยตนเองเสียก่อน

      (ค) ระบบ เซิร์ฟเวอร์ หรือการเชื่อมต่อใด ๆ เกิดการล้มเหลว ผิดพลาด ตกหล่น ขัดข้อง ล่าช้า มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือการปองร้ายอื่นๆ การทำลาย หรือ รหัสที่ทำให้เกิดการขัดข้อง โปรแกรมตัวแทน หรือกลุ่มคำสั่ง หรือมาโครอื่นใด ที่เป็นอันตราย ก่อความเสียหาย หรือทำให้เกิดความผิดพลาด และ

      (ง) การใช้งานหรือเข้าใช้ใด ๆ เว็บไซต์หรือเว็บเพจอื่นใดที่เชื่อมไว้กับแพลตฟอร์ม แม้ว่าเราหรือเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนหรือลูกจ้างของเราอาจจะได้รับแจ้งหรือคาดหมายไว้แล้วถึงความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว

   6.3   ด้วยความเสี่ยงภัยของท่านเอง: ความเสี่ยงจากการเข้าใจผิด ความผิดพลาด ความเสียหาย ค่าใช้จ่าย หรือการสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลจากการใช้แพลตฟอร์มนั้นเป็นความเสี่ยงภัยของท่านเองทั้งสิ้น และเราจะไม่ต้องรับผิดใด ๆ ในกรณีดังกล่าว
  1. การเชื่อมโยง การเตือน และการโฆษณา

   7.1   การเชื่อมโยง: เพื่อความสะดวกของท่าน เราอาจจะรวมเอาการเชื่อมโยงไว้กับเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นบนอินเทอร์เน็ตที่เป็นของหรือดำเนินการโดยบุคคลภายนอก เว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราจะไม่รับผิดต่อความผิดพลาด ตกหล่น ล่าช้า ทำให้เสียชื่อเสียง หมิ่นประมาท ดูหมิ่น การหลอกลวง สิ่งน่ารังเกียจ ลามกอนาจาร การดูหมิ่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความไม่ถูกต้อง หรือเอกสารข้อมูลที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ที่อยู่ในเนื้อหา หรือผลที่ตามมาจากการเข้าใช้ เว็บไซต์ที่เชื่อมไว้ใด ๆ การเชื่อมโยงใด ๆ ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใด ไม่ได้เป็นการยืนยันหรือรับรองเว็บไซต์หรือเนื้อหาดังกล่าว และท่านตกลงว่าการเข้าใช้หรือการใช้งานเว็บไซต์หรือเนื้อหาที่ลิงค์ไว้ดังกล่าวเป็นความเสี่ยงของท่านเองทั้งสิ้น

   7.2   การโฆษณา: เราอาจจะแนบแบนเนอร์ java applet และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดไว้กับแพลตฟอร์มเพื่อประโยชน์ในการโฆษณาสินค้า และ/หรือบริการของเราหรือของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ท่านไม่มีสิทธิได้รับเงิน ค่าธรรมเนียม และ/หรือค่าคอมมิชชั่นใด ๆ อันเกี่ยวกับการโฆษณาใด ๆ ดังกล่าวหรือเอกสารข้อมูลประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการอื่นใด

        

  1. การส่งข้อมูลและข้อมูลของท่าน

   8.1   การส่งข้อมูลโดยท่าน: ท่านให้สิทธิโดยไม่เฉพาะเจาะจงแก่เราในการใช้เอกสารข้อมูลหรือข้อสนเทศที่ท่านยื่นไว้ในแพลตฟอร์ม และ/หรือมอบให้เรา รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะคำถาม บทวิจารณ์ ความเห็น และคำแนะนำ (เรียกรวมกันว่า “การส่งข้อมูล”) เมื่อท่านโพสต์ความเห็นหรือการทบทวนไว้บนแพลตฟอร์ม ท่านยังให้สิทธิแก่เราในการใช้ชื่อที่ท่านส่งข้อมูลหรือชื่อผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการบทวิจารณ์ ความเห็น หรือเนื้อหาอื่น ๆ ดังกล่าว ท่านต้องไม่ใช้อีเมล์แอดเดรสปลอม แกล้งทำเป็นบุคคลใดนอกเหนือจากตัวท่านเองหรือทำให้เราหรือบุคคลภายนอกเข้าใจผิดในเรื่องต้นกำเนิดของการส่งข้อมูลใด ๆ เราอาจจะแต่ไม่ใช่ภาระผูกพันที่จะ เผยแพร่ ถอดออก หรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน

   8.2   ความยินยอมในการรับอีเมล์: ท่านยินยอมและอนุญาตในการที่เราจะใช้ข้อมูลใด ๆ ที่ท่านให้ไว้ (รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคล) เพื่อประโยชน์ในการส่งอีเมล์ข้อมูลรายละเอียดหรือการส่งเสริมการขายให้แก่ท่าน ข้อตกลงของท่านที่มีต่อข้อกำหนดในข้อ 8.2 นี้จะถือเป็นความยินยอมของท่านเพื่อประโยชน์ในการจัดให้มีกฎหมายควบคุมสแปมใด ๆ (ไม่ว่าในประเทศไทยหรือที่อื่นใด) ท่านอาจจะเลือกยกเลิกรับอีเมล์ส่งเสริมการขายในภายหลังได้ด้วยการคลิกที่จุดเชื่อมโยงที่เหมาะสมในอีเมล์ส่งเสริมการขายใดๆ

   8.3   นโยบายความเป็นส่วนตัว: ท่านรับทราบว่าท่านได้อ่านและตกลงด้วยในนโยบายความเป็นส่วนตัวที่อยู่ที่ https://www.JARTON.co.th/privacy-policy/ และให้ความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว

  2. การยกเลิก

   9.1   การยกเลิกโดยฝ่ายเรา: โดยดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวของเรา และไม่ว่าจะได้บอกกล่าวไปยังท่านหรือไม่ เราอาจจะยกเลิกการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของท่าน และ/หรือระงับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของท่าน เราอาจจะยกเลิกการเข้าใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใด) ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม รวมทั้งเนื่องจากการกระทำผิดเงื่อนไขใด ๆ ในการใช้บริการนี้ หรือเมื่อเราเชื่อว่าท่านได้ฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ไม่สอดคล้องกับเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใด ๆ ที่กำหนดไว้ในที่นี้ หรือหากในความเห็นของเรา หรือความเห็นของหน่วยงานกำกับดูแลใด ๆ เป็นการไม่เหมาะสมที่จะยังคงปล่อยให้มีบริการเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม โดยให้การที่ระบุในข้อนี้มีผลทันทีที่เราได้ใช้ดุลพินิจดังกล่าว

   9.2   การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจจะยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า เจ็ด (7) วันเป็นลายลักษณ์อักษร

  3. การบอกกล่าว

   10.1   การบอกกล่าวจากเรา: คำบอกกล่าวและการติดต่อสื่อสารอื่น ๆ ทั้งหลายที่ส่งถึงท่านหาก:

      (ก) สื่อสารผ่านสื่อสิ่งพิมพ์หรืออิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ตามที่เราจะเลือกจะถือว่าได้แจ้งให้ท่านทราบแล้ว ณ วันที่เผยแพร่หรือออกอากาศ หรือ

      (ข) ส่งทางไปรษณีย์หรือส่งไว้ที่ที่อยู่ล่าสุดของท่านที่เราทราบ จะถือว่าท่านได้รับคำบอกกล่าวแล้วในวันถัดจากวันส่งหรือในวันที่ทิ้งคำบอกกล่าวนั้นไว้

   10.2   คำบอกกล่าวจากท่าน: ท่านอาจจะส่งคำบอกกล่าวเป็นหนังสือถึงเราได้เฉพาะยังที่อยู่หรืออีเมล์แอดเดรสที่เรากำหนดเท่านั้น ณ เลขที่ 222 อาคารจึงกานต์กุล ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย และ www.JARTON.co.th/contact และจะถือว่าเราได้รับคำบอกกล่าวนั้นแล้วเฉพาะเมื่อเราได้รับ ขณะที่เราพยายามอย่างเต็มที่ที่จะตอบกลับคำบอกกล่าวของท่านโดยทันที เราไม่อาจรับประกันได้ว่าเราจะตอบกลับได้เร็วเท่ากันทุกครั้ง

   10.3   วิธีการอื่น: โดยไม่คำนึงถึงข้อ 10.1 และ 10.2 ในบางครั้งเราอาจจะกำหนดวิธีการอื่นที่ยอมรับได้ในการบอกกล่าว (รวมทั้งแต่ไม่จำกัดเฉพาะอีเมล์ หรือรูปแบบอื่นในการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์) และเวลาหรือเหตุการณ์ที่จะถือว่าคำบอกกล่าวนั้นได้รับแล้ว

  4. ข้อกำหนดทั่วไป

   11.1   สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และสิทธิและการเยียวยาของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่เราอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักอิควิตี้ หากมี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

   11.2   ไม่มีการสละสิทธิ: การที่เราไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ในภายหลัง เรายังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของเราในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

   11.3   การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

   11.4   สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดตรงกับรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

   11.5   กฎหมายที่ใช้บังคับ: การใช้งานแพลตฟอร์มและ/หรือบริการ และเงื่อนไขในการใช้บริการนี้จะอยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

   11.6   การคุ้มครองชั่วคราว: เราอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากเราพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วเห็นว่า การยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงอย่างหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

   11.7   การแก้ไขเพิ่มเติม: เมื่อมีคำบอกกล่าวผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่เราจะได้กำหนด (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) เราอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่เราระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าว หากท่านใช้งานแพลตฟอร์มหรือบริการหลังวันที่ดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ เรามีสิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในการใช้บริการนี้โดยวิธีการดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะใช้และอาจใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

   11.8   การแก้ไขข้อผิดพลาด: เราไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของเรา ที่อาจมีการแก้ไข

   11.9   สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการคือเงินบาทไทย

   11.10   ภาษา: ในกรณีที่เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

   11.11   สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับเราอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

   11.12   ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยเราหรือผู้ให้บริการของเราที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุดในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างเรากับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

   11.13   การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: เราสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของเราอันเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์ม และ/หรือการบริการ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่เราเห็นว่าเหมาะสม

   11.14   การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา เราอาจจะโอนสิทธิของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

   11.15   เหตุสุดวิสัย: เราไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของเราภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขดังกล่าว) หรือในความไม่ถูกต้อง ความไม่น่าเชื่อถือ หรือความไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือของบริการหากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของเรา


  เอกสารแนบ 1

  นิยามและการตีความ

  1. นิยาม:

   เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

   1.1   “ลูกค้า” มีความหมายเดียวกับที่อยู่ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

   1.2   “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับสิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียงและสิทธิอันมีเจ้าของอื่นๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมาไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคตไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆดังกล่าวมา

   1.3   “ผู้ได้รับชดใช้ของจาร์ตัน” หมายถึงจาร์ตัน และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของจาร์ตัน

   1.4   “จาร์ตัน” “เรา” “ของเรา” และ “เรา” (ที่เป็นกรรมของประโยค) หมายถึง บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทยทะเบียนเลขที่ 010554311687 และมีสำนักงานตั้งอยู่ที่ เลขที่ 222 อาคารจึงกานต์กุล ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

   1.5   “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้าดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

   1.6   “การสูญเสีย” หมายถึง ค่าปรับ การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่”

   1.7   “เอกสารข้อมูล” หมายถึง โดยรวมได้แก่หน้าเวบเพจทั้งหลายบนแพลตฟอร์มรวมทั้งข้อสนเทศ ภาพ ลิงค์ เสียง กราฟฟิก วิดีโอ ซอฟต์แวร์ แอพพลิเคชั่น และเอกสารข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงอยู่หรือจัดไว้บนแพลตฟอร์มและการทำงานหรือบริการที่ให้ไว้บนแพลตฟอร์ม

   1.8   ”คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

   1.9   “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับจาร์ตันอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

   1.10   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่านอีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงินที่อยู่สำหรับส่งของหมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต ข้อมูลส่วนบุคคลให้ถือว่ารวมข้อมูลใดๆ ที่ท่านให้แก่เราเมื่อจะส่งคำสั่งซื้อโดยไม่คำนึงว่าท่านมีบัญชีกับเราอยู่หรือไม่

   1.11   “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยจาร์ตันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.JARTON.co.th และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่งๆ โดยจาร์ตัน ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

   1.12   “นโยบายความเป็นส่วนตัว” หมายถึง นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ใน https://www.JARTON.co.th/privacy-policy/

   1.13   “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

   1.14   “เอกสารต้องห้าม” หมายถึง ข้อสนเทศ กราฟฟิก ภาพถ่าย ข้อมูล และ/หรือเอกสารข้อมูลอื่นใดที่:

      (ก) มีไวรัสคอมพิวเตอร์ใดหรือรหัสโปรแกรม หรือมาโครอื่นใดที่คุกคามหรือสร้างความเสียหาย

      (ข) ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลภายนอกหรือสิทธิอันมีเจ้าของอื่นใด

      (ค) ทำให้เสียชื่อเสียง ใส่ร้าย หรือข่มขู่

      (ง) เป็นวัตถุน่ารังเกียจลามกอนาจาร ละเมิด ฉ้อฉล ขโมยมา อันตราย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ/หรือ

      (จ) ตีความหรืออาจตีความได้ว่าเป็นก้าวร้าวหรือโจมตีบุคคลอื่นและ/หรือน่ารังเกียจ ในความเห็นของเราแต่ฝ่ายเดียว

   1.15   “บริการ” หมายถึงบริการ ข้อมูล และการทำงานที่เราจัดให้มีบนแพลตฟอร์ม

   1.16   “การยื่น” ให้ความหมายไว้ในข้อ 8.1 ของเงื่อนไขในการใช้บริการนี้

   1.17   “เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการซื้อสินค้าของลูกค้าและกำหนดไว้ในhttps://www.JARTON.co.th/terms-conditions/

   1.18   “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึงอารัมภบท ข้อ 1 ถึงข้อ 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้

   1.19   “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์มไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือยังไม่ได้จดทะเบียนและเป็นของจาร์ตันหรือของบุคคลภายนอกคนใดก็ตาม

   1.20   “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับจาร์ตัน

   1.21   “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้าภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นของบัตรแทนเงินสดและเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นสำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

   1.22   “เงื่อนไข & ข้อกำหนดของคูปองแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน http://www.JARTON.co.th/terms-conditions/

   1.23   “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

  2. การตีความ:

   การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมบัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในสัญญา เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า

   “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวันให้หมายถึงวันตามปฏิทินและคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือนให้หมายถึงเดือนตามปฏิทินหัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไขการใช้บริการนี้ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใดๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขในการใช้บริการนี้ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกันข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่จาร์ตันและบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่จาร์ตันมากกว่า


  ข้อตกลงและเงื่อนไขในการขาย

  เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย

  1. นิยาม และการตีความ

   เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นิยามและข้อกำหนดในการตีความที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย 1 ให้ใช้บังคับกับเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายในที่นี้
  2. การสั่งซื้อสินค้า

   2.1   เงื่อนไขที่ท่านต้องปฏิบัติตาม: ท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำทั้งหลายเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นซึ่งออกใช้บังคับโดยจาร์ตัน (ในนามของผู้ขาย ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการใช้งานแพลตฟอร์มหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้า) เป็นครั้งคราวไป ทั้งนี้ จาร์ตันสงวนสิทธิที่จะปรับปรุงแนวปฏิบัติ คำสั่ง ระเบียบการดำเนินงาน และนโยบายและคำแนะนำดังกล่าวในเวลาใด ๆ ก็ได้ และถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับผูกพันตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเมื่อมีการเผยแพร่บนแพลตฟอร์มแล้ว

   2.2   รายละเอียดของสินค้า: ถึงแม้ว่าผู้ขายจะพยายามอย่างเต็มในการให้รายละเอียดที่ถูกต้องของสินค้า จาร์ตันและผู้ขายไม่รับประกันว่ารายละเอียดดังกล่าวจะถูกต้อง เป็นปัจจุบัน หรือปราศจากข้อผิดพลาดใด ๆ ในกรณีที่สินค้าที่ท่านได้รับมีลักษณะแตกต่างอันมีนัยยะสำคัญจากรายละเอียดบนแพลตฟอร์ม ที่ท่านได้สั่งซื้อไว้ ให้บังคับใช้เนื้อความตามข้อ 6 ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

   2.3   ผู้ขาย: สินค้าถูกขายโดย “ผู้ขาย” ถึงแม้ว่า จาร์ตันอาจจะเป็น “ผู้ขาย” สินค้าบางอย่าง แต่ “ผู้ขาย” ยังอาจหมายถึงบุคคลอื่นใดนอกเหนือจากจาร์ตัน (ซึ่งบุคคลอื่นใดดังกล่าวหมายถึง “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” ตามเนื้อความในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้) ไม่ว่าสินค้านั้นจะถูกแสดงรายการไว้เพื่อจำหน่ายบนแพลตฟอร์มโดยจาร์ตัน หรือมีการระบุชื่อผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกก็ตาม สินค้าที่ขายให้ท่านโดยผู้ขายจะอยู่ภายใต้บังคับของสัญญาเฉพาะกับลูกค้าแต่ละราย (รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในข้อ 2.6)

   ทั้งนี้:

      2.3.1   สำหรับสินค้าที่ขายโดยผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกกับท่านเท่านั้น และ

      2.3.2   สำหรับสินค้าที่ขายจาร์ตัน จะเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยตรงและเฉพาะระหว่างจาร์ตันกับท่านเท่านั้น

   2.4   การส่งคำสั่งซื้อของท่าน: ท่านอาจจะส่งคำสั่งซื้อโดยการกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อบนแพลตฟอร์มให้ครบถ้วนและคลิกปุ่ม “ส่งคำสั่งซื้อของฉัน” ผู้ขายจะไม่ยอมรับคำสั่งซื้อที่ส่งด้วยวิธีการอื่นใด ท่านเป็นฝ่ายรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจในความถูกต้องของคำสั่งซื้อ

   2.5   คำสั่งซื้อเพิกถอนไม่ได้และปราศจากเงื่อนไข: คำสั่งซื้อทั้งหลายจะถือว่าเพิกถอนไม่ได้และไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมใด ๆ อีกเมื่อส่งคำสั่งซื้อนั้นผ่านแพลตฟอร์มแล้ว และผู้ขายมีสิทธิ (แต่ไม่ถือเป็นหน้าที่) ในการประมวลผลคำสั่งซื้อดังกล่าวโดยไม่ต้องขอความยินยอมเพิ่มเติมจากท่านอีก และโดยไม่ต้องมีการอ้างอิงหรือบอกกล่าวเพิ่มเติมใด ๆ ไปยังท่านอีก อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีดังระบุไว้ในข้อ 8 ท่านอาจจะร้องขอให้ยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อได้ ซึ่งผู้ขายจะใช้ความพยายามในการดำเนินการตามคำขอโดยถือหลักการใช้ความพยายามตามความเหมาะสมในทางการค้าขาย อย่างไรก็ดี ผู้ขายไม่มีหน้าที่จำเป็นต้องดำเนินการให้ตามคำขอยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งซื้อใด ๆ

   2.6   ข้อสงวนสิทธิของผู้ขายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ: ผู้ขายมีดุลพินิจในการตอบรับคำสั่งซื้อทั้งหลายแต่เพียงผู้เดียวและคำสั่งซื้อแต่ละรายการที่ตอบรับโดยผู้ขายจะถือเป็นสัญญาแยกต่างหาก (คำสั่งซื้อที่ได้รับการตอบรับดังกล่าวจะเรียกว่า “สัญญาที่ทำกับลูกค้า”) ท่านได้ยอมรับว่า เว้นแต่ท่านจะได้รับคำตอบรับคำสั่งซื้อของท่านจากผู้ขาย ผู้ขายจะไม่ถือเป็นคู่สัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายใด ๆ ระหว่างผู้ขายกับท่านในการซื้อขายหรือข้อตกลงอื่น ๆ เกี่ยวกับสินค้า และด้วยเหตุนี้ ผู้ขายจึงไม่ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความสูญเสียใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากเหตุดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อป้องกันข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะใช้ดุลพินิจของตนแต่ฝ่ายเดียวในการปฏิเสธการดำเนินการหรือตอบรับคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ได้รับจากและโดยผ่านแพลตฟอร์ม

   2.7   การยกเลิกโดยผู้ขายในกรณีมีความผิดพลาดในการกำหนดราคา: ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้า ในกรณีที่กำหนดราคาสินค้าไว้ผิดพลาดบนแพลตฟอร์ม ซึ่งในกรณีดังกล่าว จาร์ตันในนามของผู้ขายจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการยกเลิกดังกล่าวโดยมีคำบอกกล่าวเป็นเวลาสามวัน ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าในกรณีดังกล่าวไม่ว่าสินค้าจะถูกส่งออกไปหรืออยู่ระหว่างเดินทางก็ตาม และไม่ว่ามีการเรียกให้ท่านทำการชำระเงินแล้วหรือไม่ก็ตาม

   2.8   การรับประกันสินค้า: การรับประกันเกี่ยวกับสินค้า (“การรับประกันสินค้า”) ที่ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าให้เป็นไปตามที่ระบุไว้โดยผู้ขายผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้แท็บ “ข้อกำหนดจำเพาะ” ในช่อง “ประเภทการรับประกัน” และ “ระยะเวลาในการรับประกัน” สำหรับสินค้าที่เกี่ยวข้อง และจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ขายไม่ต้องผูกพัน การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกัน การเยียวยาในการผิดข้อกำหนดการรับประกันหรือเงื่อนไข หรือผิดข้อกำหนดอื่น ๆ ที่ระบุในการรับประกันสินค้าจะใช้แทนเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขในการรับประกันอื่น ๆ ทั้งหลาย ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย ไม่ว่าตามข้อกำหนดของกฎหมายหรือโดยประการอื่น เว้นแต่จะกำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในการรับประกันสินค้าดังกล่าว (เว้นแต่จะต้องห้ามอย่างชัดแจ้งโดยกฎหมายที่บังคับใช้ในกรณีนั้น ๆ) ในเงื่อนไข การรับประกันและเงื่อนไขการรับประกัน อื่นใดทั้งหลายไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับสินค้าที่จัดส่งให้

   2.9   การรับทราบของลูกค้า: ท่านรับทราบและรับรองว่าท่านไม่ได้อิงความตามเงื่อนไข ข้อกำหนด การรับประกัน คำสัญญา การโน้มน้าว หรือการแสดงตนรับรองใด ๆ ที่ทำโดยหรือในนามของผู้ขายแต่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรืออิงความตามคำอธิบายหรือการแสดงข้อมูลหรือข้อกำหนดจำเพาะใด ๆ ที่อยู่ในเอกสารใด ๆ เช่น แคตตาล็อก หรือเอกสารข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะซึ่งจัดทำโดยจาร์ตันหรือผู้ขาย ท่านยังรับทราบและตกลงด้วยว่าข้อยกเว้นการรับประกัน ข้อยกเว้นความรับผิด และข้อยกเว้นการเยียวยาในเงื่อนไขและข้อกำหนดนี้ในการซื้อขายและสัญญาที่ทำกับลูกค้า เป็นการกระจายความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญา โดยยินยอมให้ผู้ขายจัดหาสินค้าที่ค่าบริการหรือราคาต่ำกว่าที่ผู้ขายอาจจะทำได้ และท่านยอมรับว่าข้อยกเว้นความรับผิดดังกล่าวเหมาะสม

   2.10   จะไม่มีการแสดงตนรับรองหรือรับประกัน: โดยไม่กระทบต่อผลบังคับของข้อ 2.9 ข้างต้น:

      2.10.1   จะไม่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือถือว่ามีการกำหนดเงื่อนไขดังกล่าว หรือมีการรับประกันใด ๆ หรือถือว่ามีการรับประกันใด ๆ ในเรื่องอายุการใช้งานหรือความคงทนของสินค้าที่จัดส่งให้หรือรับประกันว่าสินค้านั้นจะเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หรือการใช้งานอย่างหนึ่งอย่างใดภายใต้เงื่อนไขเฉพาะใด ๆ โดยไม่คำนึงว่าผู้ขายอาจจะทราบหรือได้รับทราบในภายหลังถึงวัตถุประสงค์หรือเงื่อนไขดังกล่าวหรือไม่

      2.10.2   ผู้ขายมีพันธะเฉพาะในการส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามรายละเอียดทั่วไปที่ใช้ในการขายสินค้าดังกล่าว ไม่ว่าจะได้ให้รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ หรือไม่หรือถือว่าได้ให้รายละเอียดนั้นไว้ตามกฎหมายหรือไม่ อนึ่ง รายละเอียดพิเศษหรือเป็นการเฉพาะใด ๆ ดังกล่าวจะถือว่าเป็นเพียงการแสดงความเห็นของผู้ขายในเรื่องดังกล่าวเท่านั้น ทั้งจาร์ตันและผู้ขายไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ ในเรื่องคุณภาพ สถานะ สภาพ หรือความเหมาะสมของสินค้า

      2.10.3   จาร์ตันไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับมาตรการและการกระทำที่จะกล่าวต่อไปนี้ที่ทำโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก และผลที่เกิดตามมาจากการนั้น: การเยียวยาแก้ไขที่ไม่เหมาะสมในข้อชำรุดบกพร่อง การเปลี่ยนแปลงสินค้าโดยไม่มีการตกลงล่วงหน้าจากจาร์ตันก่อน การเพิ่มเติมหรือใส่ชิ้นส่วน โดยเฉพาะอะไหล่ที่ไม่ได้มาจากจาร์ตัน

      2.10.4   ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ สำหรับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานอย่างไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง การติดตั้งที่มีข้อบกพร่อง หรือการทดสอบใช้งานโดยลูกค้าหรือบุคคลภายนอก การเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย ความประมาทเลินเล่อ สภาพการทำงานที่ไม่ปกติ การเคลื่อนย้ายที่มีข้อบกพร่องหรือประมาทเลินเล่อ การบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้อง ใช้งานหนักเกินกำหนด วัสดุในการทำงานและอะไหล่ไม่เหมาะสม การใช้งานไม่ดี การวางฐานไม่เหาะสม ผลกระทบจากสารเคมี ไฟฟ้าเทคนิค/อิเล็กทรอนิกส์ หรือทางไฟฟ้า ลูกค้าหรือบุคคลภายนอกไม่ได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของจาร์ตัน (ไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร) การใช้งานไม่ถูกต้อง หรือการเปลี่ยนแปลงหรือซ่อมแซมสินค้าโดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากจาร์ตัน

      2.10.5   ผู้ขายไม่ต้องรับผิดต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดกับบุคคลภายนอกคนใดไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เกิดจากการซ่อมแซมหรืองานเยียวยา ที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากจาร์ตันก่อน และลูกค้าต้องชดเชยความเสียหายให้ผู้ขายต่อความสูญเสียใด ๆ ทั้งหมดที่เกิดจากข้อเรียกร้องดังกล่าว

      2.10.6   ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ภายใต้การรับประกันดังกล่าว (หรือการรับประกัน เงื่อนไข หรือการประกันอื่นใด) หากยังไม่มีการชำระราคารวมของสินค้าเรียบร้อยแล้วภายในวันที่ครบกำหนดชำระเงิน และ

      2.10.7   ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใด ๆ ก็ตามอันเกี่ยวกับข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ ในสินค้าที่เกิดขึ้นหลังจากครบกำหนดการรับประกันสินค้าที่เกี่ยวข้องแล้ว (ถ้ามี)

   2.11   ทรัพย์สินทางปัญญา:

      2.11.1   เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากจาร์ตันเสียก่อน ลูกค้าต้องไม่ถอดออกหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายการค้า โลโก้ สัญลักษณ์แสดงลิขสิทธิ์ เลขทะเบียน ฉลาก ป้าย หรือเครื่องหมายระบุ สัญลักษณ์ หรือคำอธิบายประกอบอื่น ๆ ที่ติดอยู่กับสินค้าใด ๆ

      2.11.2   เมื่อมีการมอบซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น ไดรเวอร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และ/หรือรายละเอียดการออกแบบ คู่มือทางเทคนิคหรือคู่มือ แบบภาพวาด หรือข้อมูลอื่น ๆ ทั้งหลาย (เรียกรวมกันว่า “เอกสารข้อมูลสินค้า”) ให้แก่ลูกค้าโดยผู้ขายตามคำสั่งซื้อ การใช้งานและการเก็บรักษาเอกสารข้อมูลสินค้าจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดของสัญญาอนุญาตใช้งาน (เช่น สัญญาอนุญาตของผู้ใช้งานขั้นสุดท้าย ข้อจำกัด หรือเงื่อนไขในการใช้งาน) ตามที่จะได้กำหนดโดยผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย และต้องไม่ใช้นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

      2.11.3   ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า เอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขาย ลูกค้ายังตกลงด้วยว่าทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ทั้งหลายที่อยู่ในหรือเกี่ยวข้องกับเอกสารข้อมูลสินค้าจะยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขายหรือผู้อนุญาตให้ใช้สิทธิของผู้ขายแต่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นในคำสั่งซื้อ หรือได้รับหนังสือให้ความยินยอมล่วงหน้าของจาร์ตัน ลูกค้าตกลงที่จะส่งคืนเอกสารข้อมูลสินค้า และ/หรือสำเนาเอกสารข้อมูลดังกล่าวเมื่อจาร์ตันร้องขอ

  3. การส่งมอบสินค้า

   กรุณาดูข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการขนส่ง

  4. ราคาของสินค้า

   4.1 ราคาที่ประกาศขาย: ราคาของสินค้าที่ต้องชำระโดยลูกค้าจะได้แก่ราคาที่ประกาศขาย ณ เวลาที่มีการส่งคำสั่งซื้อจากลูกค้าไปยังผู้ขาย (ผ่านทางแพลตฟอร์ม)

   4.2 ภาษี: ราคาที่ประกาศขายทั้งหมดอยู่ในบังคับต้องเสียภาษี เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น ผู้ขายสงวนสิทธิที่จะแก้ไขราคาที่ประกาศขายในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องให้เหตุผลหรือคำบอกกล่าวล่วงหน้า

  5. การชำระเงิน

   5.1   ทั่วไป: ท่านอาจจะชำระเงินสำหรับสินค้าโดยใช้วิธีการการชำระเงินใด ๆ ที่กำหนดโดยจาร์ตันในช่วงเวลานั้น ๆ เมื่อท่านส่งคำสั่งซื้อแล้ว การชำระเงินจริงจะเรียกเก็บเฉพาะเมื่อผู้ขายตอบรับคำสั่งซื้อของท่านและเกิดสัญญาที่ทำกับลูกค้าขึ้นแล้ว การชำระเงินทั้งหลายให้กระทำแก่จาร์ตัน ไม่ว่าจะรับชำระเงินตามสิทธิของจาร์ตันเอง หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขาย (เมื่อผู้ขายเป็นผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก) ท่านรับทราบว่าจาร์ตันมีสิทธิที่จะเรียกให้มีการชำระเงินจากท่านในนามของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกได้

   5.2   เงื่อนไขเพิ่มเติม: วิธีการชำระเงินอาจจะอยู่ภายใต้บังคับเงื่อนไขเพิ่มเติมดังกำหนดโดยจาร์ตันเป็นครั้งคราวไป

   5.3   วิธีการชำระเงิน: ท่านตกลงว่าท่านอยู่ภายใต้บังคับข้อตกลงของผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้องสำหรับวิธีการชำระเงินของท่าน ท่านไม่อาจเรียกร้องเอากับผู้ขายหรือตัวแทนคนใดของผู้ขาย (ที่อาจจะรวมถึงจาร์ตัน) ในกรณีที่เกิดความล้มเหลว ขัดข้อง หรือข้อผิดพลาดใด ๆ อันเกี่ยวกับวิธีการชำระเงินที่ท่านได้เลือกไว้ จาร์ตันสงวนสิทธิที่จะแก้ไขหรือยกเลิก ไม่ว่าชั่วคราวหรือถาวร ไม่ว่าเวลาใด ๆ ซึ่งวิธีการชำระเงินใด ๆ โดยไม่จำต้องบอกกล่าวไปยังท่านหรือให้เหตุผลใด ๆ

   5.4   ข้อตกลงและเงื่อนไขของคูปอง ด้านล่าง

   5.5   การเรียกเก็บเงิน: ผู้ขายหรือผู้ให้บริการขนส่งอาจจะเรียกเก็บเงินจากท่านเมื่อถึงวันครบกำหนดการชำระเงินใด ๆ ภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

   5.6   การไม่ชำระเงิน: หากลูกค้าไม่ชำระเงินใดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของวิธีการชำระเงินที่เลือกไว้หรือการชำระเงินถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ผู้ขายมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าหรือระงับการส่งมอบสินค้าจนกว่าจะมีการชำระเงินครบถ้วน โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายอาจมีได้

   5.7   การคืนเงินที่ชำระ:

      (ก)   การคืนเงินทั้งหลายให้ทำโดยผ่านจาร์ตันวอเล็ต ให้แก่บุคคลที่ทำการชำระเงินนั้นผ่านทางวิธีการชำระเงินที่ได้รับการอนุมัติ จำนวนเงินคืนสามารถถอดออกจากยอดเงินคืนในบัญชีจาร์ตันวอเล็ต โดยการทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ใน นี้

      (ข)   เราไม่รับประกันเงินคืนจะเข้าสู่บัญชีของท่านอย่างตรงต่อเวลา การดำเนินการชำระเงินอาจจะใช้เวลาและขึ้นกับกระบวนการภายในของบริษัท

      (ค)   การคืนเงินทั้งหลายขึ้นอยู่กับว่าการที่เราได้ยอมรับคืนสินค้าอย่างถูกต้องแล้ว

      (ง)   เราขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไขการดำเนินการคืนเงินในเวลาใด ๆ โดยไม่ต้องบอกกล่าว

  6. การส่งคืน/การซ่อมแซม/การเปลี่ยนทดแทน

   6.1   นโยบายการคืนสินค้า: สินค้าที่ส่งคืนทั้งหลายต้องทำตามคำแนะนำที่กำหนดไว้ใน นโยบายการคืนสินค้า ที่ระบุไว้ในhttps://www.JARTON.co.th/helpcenter/returns-refunds/ ผู้ขายไม่ผูกพันที่จะตกลงด้วยในการคืนสินค้าใด ๆ เว้นแต่ได้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าวทั้งหมดโดยเป็นที่พอใจของผู้ขายหรือจาร์ตัน หากผู้ขายตกลงให้มีการคืนสินค้า ผู้ขายจะส่งมอบสินค้าสำหรับเปลี่ยนทดแทนให้ท่าน ณ ที่อยู่ที่ระบุไว้

   6.2   การคืนสินค้าที่ได้รับอนุมัติ: ภายใต้บังคับข้อ 6.1 ภายใน 14 วันนับจากวันที่ส่งมอบสินค้า ท่านอาจจะขอคืนสินค้าได้เมื่อท่าน:

      6.2.1   ได้รับสินค้าที่แตกต่างอย่างชัดเจนจากสินค้าที่ระบุในสัญญาที่ทำกับลูกค้า หรือ

      6.2.2   ได้รับสินค้าที่ผิดพลาดหรือเสียหาย

   6.3   การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน หรือการลดราคา: นอกเหนือจากการส่งคืนสินค้าที่ผิดหรือเสียหายภายใต้ข้อ 6.2แล้ว ลูกค้าอาจจะขอให้มีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนสินค้าดังกล่าวก็ได้ โดยคำขอดังกล่าวไม่สามารถเพิกถอนได้เมื่อได้แจ้งคำขอให้จาร์ตันทราบแล้ว และลูกค้าไม่อาจจะกลับไปขอส่งคืนสินค้าตามข้อ 6.2 ได้อีกในภายหลัง ในกรณีที่สินค้าไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนทดแทนภายในเวลาที่เหมาะสม จาร์ตันมีดุลพินิจแต่ฝ่ายเดียวในการยอมลดราคาให้ลูกค้าตามสัดส่วนของมูลค่าที่ลดลงของสินค้า แต่ทั้งนี้ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใด การลดราคานั้นจะไม่เกิน 15 เปอร์เซ็นต์ (15%) ของราคาของสินค้าที่มีปัญหา เมื่อมีการซ่อมแซม เปลี่ยนทดแทน หรือลดราคาตามที่กล่าวมาแล้ว ลูกค้าจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ กับผู้ขายอีก

   6.4   การเปลี่ยนทดแทนสินค้า: เมื่อจาร์ตันทำการเปลี่ยนทดแทนสินค้าให้หรือคืนเงินให้ลูกค้า สินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด หรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขาย และเมื่อมีการร้องขอ สินค้าหรือชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวควรจะขนส่งกลับมาให้ผู้ขายโดยลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย

   6.5   ความเสี่ยงภัยในความเสียหายหรือสูญหาย: ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ หรือในกรณีที่ลูกค้าไม่รับการส่งมอบสินค้าด้วยความผิดพลาด ณ เวลาที่ผู้ขายได้เสนอส่งมอบสินค้าแล้ว (ผ่านจาร์ตัน หรือตัวแทนของจาร์ตัน)

  7. คำถามและข้อร้องเรียน

   หากท่านมีคำถามหรือข้อร้องเรียนใด ๆ กรุณาติดต่อจาร์ตัน โดยใช้เพจ “ติดต่อเรา” บนแพลตฟอร์ม จาร์ตันจะติดต่อประสานงานกับผู้ขายเกี่ยวกับคำถามและข้อร้องเรียนของท่าน

  8. การยกเลิก

   8.1   การยกเลิกโดยฝ่ายท่าน: ท่านอาจยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าก่อนที่ผู้ขายจะจัดส่งสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าวโดยมีหนังสือบอกกล่าวไปยังจาร์ตัน ที่ www.JARTON.co.th/contact หากสินค้าถูกจัดส่งไปแล้ว ท่านไม่อาจจะยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าได้ แต่อาจทำได้เพียงส่งคืนสินค้าตามเงื่อนไขในข้อ 6

   8.2   การยกเลิกโดยฝ่ายผู้ขาย: ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อสิทธิอื่นใดในการยกเลิกสัญญาที่ระบุไว้ในที่อื่นใดในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ผู้ขาย หรือจาร์ตันที่กระทำการในนามของผู้ขาย อาจจะหยุดการขนส่งสินค้าใด ๆ ระงับการส่งมอบให้แก่ลูกค้า และ/หรือยกเลิกสัญญาที่ทำกับลูกค้าโดยให้มีผลในทันทีโดยการบอกกล่าวเป็นหนังสือไปยังลูกค้า ณ วัน หรือในเวลาใด ๆ หากเกิดเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้:

      8.2.1   สินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าหมดด้วยเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด

      8.2.2   ลูกค้าทำผิดภาระผูกพันภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้า

      8.2.3   ลูกค้ามีมติในการเลิกบริษัทหรือศาลที่มีเขตอำนาจมีคำสั่งให้ลูกค้าเลิกบริษัทหรือชำระบัญชี

      8.2.4   มีคำสั่งเจ้าพนักงานหรือมีการตั้งเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หรือผู้จัดการทรัพย์เข้าครอบครองหรือขายสินทรัพย์ใด ๆ ของลูกค้า หรือ

      8.2.5   ลูกค้าทำข้อตกลงหรือทำการประนอมหนี้กับเจ้าหนี้เป็นการทั่วไป หรือขอให้ศาลที่มีเขตอำนาจในการขอคุ้มครองการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้

  9. ความเสี่ยงภัยและกรรมสิทธิ์ในสินค้า

   9.1   ลูกค้าจะกลายเป็นผู้รับความเสี่ยงในความเสียหายหรือสูญหายของสินค้า ณ เวลาที่ทำการส่งมอบ

   9.2   กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะไม่ผ่านไปยังลูกค้าจนกว่าจาร์ตันจะได้รับเงินสดหรือเงินโอนในการชำระเงินเต็มจำนวนเมื่อถึงกำหนดชำระเงิน ซึ่งราคาของสินค้า และสินค้าอื่นๆ ทั้งหลายที่ตกลงกันว่าจะขายโดยผู้ขายให้แก่ลูกค้า โดยไม่คำนึงถึงการส่งมอบและการส่งผ่านความเสี่ยงภัยในสินค้าหรือข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขนี้

   9.3   จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะผ่านไปยังลูกค้า ลูกค้าต้องยึดถือสินค้าไว้ในฐานะตัวแทนของผู้ขายและผู้รับฝากสินค้าและต้องดูแลรักษาสินค้าแยกต่างหากจากสินค้าที่เป็นของลูกค้าเอง

   9.4   ระหว่างเวลาที่กรรมสิทธิ์ของสินค้ายังคงอยู่กับผู้ขาย ลูกค้าตกลงกับผู้ขายว่าลูกค้าจะแจ้งให้จาร์ตันทราบโดยทันทีถึงเรื่องใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นและกระทบต่อกรรมสิทธิ์ของผู้ขายในสินค้านั้น และลูกค้าจะให้ข้อมูลใด ๆ แก่จาร์ตัน เกี่ยวกับสินค้าตามที่จาร์ตันควรทราบเป็นครั้งคราวไป

   9.5   จนกว่าจะถึงเวลาที่กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินผ่านไปยังลูกค้า (และต่อเมื่อสินค้ายังคงมีอยู่และไม่ได้มีการนำไปขายต่อ) จาร์ตันจะยังคงมีสิทธิ ในการเรียกให้ลูกค้าส่งมอบสินค้ากลับคืนให้จาร์ตันไม่ว่าเวลาใด ๆ ในกรณีที่พบว่าไม่เป็นไปตามข้อกำหนด จาร์ตันขอสงวนสิทธิในการดำเนินการทางกฎหมายกับลูกค้าในเรื่องส่งคืนสินค้าและยังสงวนสิทธิในการเรียกค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหลายรวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะค่าธรรมเนียมทางกฎหมายจากลูกค้า

   9.6   ลูกค้าไม่มีสิทธิในการนำสินค้าใดๆ ที่ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ขายไปจำนำ หรือนำไปค้ำประกันด้วยประการใด ๆ ในหนี้ใด ๆ แต่หากลูกค้าได้กระทำการดังกล่าว เงินทั้งหลายที่ลูกค้าจะต้องจ่ายให้ผู้ขายจะถือว่าถึงกำหนดและต้องชำระทันที (โดยไม่กระทบต่อสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดที่ผู้ขายมี)

   9.7   หากข้อกำหนดในเงื่อนไขข้อ 9 นี้ไม่มีผลบังคับเนื่องจากกฎหมายของประเทศที่สินค้าตั้งอยู่ ให้ถือว่าได้นำหลักการทางกฎหมายที่ใกล้เคียงที่สุดในการคงกรรมสิทธิ์ที่ใช้อยู่ในประเทศนั้นมาใช้บังคับโดยอนุโลมเพื่อให้เกิดผลบังคับกับเจตนาเดิมที่แสดงอยู่ในเงื่อนไข และลูกค้าจะดำเนินการที่จำเป็นทั้งปวงในการทำให้เกิดผลบังคับดังกล่าว

   9.8   ลูกค้าจะชดใช้ให้ผู้ขายในความสูญเสียหรือเสียหาย ต้นทุนและค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมทางกฎหมายทั้งปวงที่เกิดจากลูกค้า อันเกี่ยวกับการยืนยันและบังคับตามสิทธิของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขข้อนี้

  10. การจำกัดความรับผิด

   10.1   การเยียวยาเฉพาะของลูกค้า: การเยียวยาที่กำหนดในข้อ 6 เป็นการเยียวยาสำหรับลูกค้าเฉพาะท่านแต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนดหรือความชำรุดบกพร่องของสินค้า

   10.2   ความรับผิดสูงสุด: โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ความรับผิดรวมสูงสุดของผู้ขายที่มีต่อท่าน หรือต่อฝ่ายอื่นใดสำหรับความสูญเสียทั้งหลายที่อยู่ภายใต้ เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับการขายสินค้าภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าแต่ละฉบับ จะไม่เกินจำนวนรวมที่ท่านได้จ่ายเงินไปให้แก่ผู้ขายภายใต้สัญญาที่ทำกับลูกค้าดังกล่าว

   10.3   การยกเว้นความรับผิด: ผู้ได้รับชดใช้ของจาร์ตันไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับความสูญเสียใด ๆ หรือไม่ว่าเกิดขึ้นโดยวิธีการใดก็ตาม ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก (โดยไม่คำนึงถึงรูปแบบการกระทำ): (1) จำนวนเงินที่ต้องชำระจากผู้ใช้งานแพลตฟอร์มคนอื่นอันเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าใด ๆ (2) การขายสินค้าให้ท่าน หรือการใช้งานสินค้านั้นหรือการนำไปขายต่อโดยท่าน และ (3) ข้อชำรุดบกพร่องใด ๆ อันเกิดจากการเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ การจงใจทำให้เสียหาย การใช้งานโดยไม่ถูกต้อง ความประมาทเลินเล่อ อุบัติเหตุ การเก็บรักษาผิดปกติ และหรือ สภาพในการทำงาน การเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขสินค้า หรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ขายในเรื่องการใช้งานสินค้า (ไม่ว่าที่ให้ไว้ด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษร)

  11. ข้อกำหนดทั่วไป

   11.1   การอ้างอิงถึง “จาร์ตัน”: การอ้างอิงถึง “จาร์ตัน” ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้ใช้บังคับกับทั้งการกระทำของจาร์ตันในนามของตัวเองในฐานะผู้ขาย และ/หรือในฐานะผู้ดูแลแพลตฟอร์ม หรือในฐานะตัวแทนของผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ขายสำหรับสัญญาที่ทำกับลูกค้าทุกฉบับ

   11.2   สิทธิในการทำสัญญาช่วง: ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอกมีสิทธิที่จะมอบหมาย และ/หรือทำสัญญาช่วงสิทธิหรือหน้าที่ใด ๆ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้แก่จาร์ตันหรือผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนคนใดที่จาร์ตันกำหนด

   11.3   สิทธิและการเยียวยาสะสม: เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสิทธิและการเยียวยาของผู้ขายภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้จะสะสมเพิ่มขึ้น โดยไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อและถือเพิ่มเติมจากสิทธิหรือการเยียวยาใด ๆ ที่ผู้ขายอาจจะมีตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม และการที่ผู้ขายไม่ได้ใช้สิทธิหรือการเยียวยาใด ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม (ยกเว้นกรณีที่กำหนดไว้ชัดแจ้งในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ หรือตามกฎหมายหรือความยุติธรรม ถ้ามี) จะไม่มีผลขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคต่อการใช้สิทธิของผู้ขายในสิทธิหรือการเยียวยาอื่นใดตามกฎหมายหรือหลักความยุติธรรม

   11.4   ไม่มีการสละสิทธิ: การที่ผู้ขายไม่ได้บังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ จะไม่ถือเป็นการสละสิทธิในเงื่อนไขนี้ และการไม่ได้บังคับดังกล่าวจะไม่กระทบต่อสิทธิที่จะบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ในภายหลัง ผู้ขายยังคงมีสิทธิที่จะใช้สิทธิและการเยียวยาของตนในสถานการณ์อื่นใดที่ท่านกระทำการผิดสัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

   11.5   การแยกส่วนได้: เมื่อข้อกำหนดใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้กลายหรือตกเป็นไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้ในกรณีใด ๆ ก็ตาม ความชอบด้วยกฎหมาย ความสมบูรณ์ และการบังคับใช้ได้ ของข้อกำหนดส่วนที่เหลือของสัญญานี้จะไม่ได้รับผลกระทบหรือต้องเสื่อมเสียไปด้วย และยังคงมีผลบังคับต่อไปเสมือนว่าข้อกำหนดที่ไม่ชอบ ไม่สมบูรณ์ หรือไม่อาจบังคับได้นั้นถูกแยกไปจากเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

   11.6   สิทธิของบุคคลภายนอก: บุคคลหรือหน่วยงานที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่มีสิทธิภายใต้กฎหมายในเขตอำนาจใด ๆ ในการบังคับตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไม่ว่าในข้อใด โดยไม่คำนึงว่าบุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวถูกระบุชื่อไว้ ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มใดหรือตรงกับรายรายละเอียดใด ๆ หรือไม่ ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย ไม่มีเนื้อความใดในข้อนี้ที่จะมีผลกระทบต่อสิทธิของผู้รับมอบหรือรับโอนโดยชอบซึ่งเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้

   11.7   กฎหมายที่ใช้บังคับ: เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ให้อยู่ภายใต้บังคับและการตีความตามกฎหมายของราชอาณาจักรไทย และท่านยอมรับต่อเขตอำนาจแต่ผู้เดียวของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

   11.8   เว้นแต่ที่กำหนดไว้ในข้อ 11.7 ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ หรือการผิดสัญญา การยกเลิก หรือความไม่สมบูรณ์ของสัญญา อาจจะระงับไปด้วยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบกฎเกณฑ์ในการอนุญาโตตุลาการของสถาบันอนุญาโตตุลาการแห่งประเทศไทย (TAI) คณะอนุญาโตตุลาการให้ประกอบด้วยอนุญาโตตุลาการคนเดียวซึ่งได้รับการแต่งตั้งโดยประธานของ TAI สถานที่พิจารณาของอนุญาโตตุลาการคือกรุงเทพมหานคร คำชี้ขาดใด ๆ โดยคณะอนุญาโตตุลาการให้ถือเป็นที่สุดและผูกพันคู่สัญญา

   11.9   การคุ้มครองชั่วคราว: ผู้ขายอาจจะขอความคุ้มครองชั่วคราวหากผู้ขายพิจารณาด้วยความสุจริตใจแล้ว เห็นว่าการยับยั้งคำสั่งซื้อไว้ชั่วคราวหรือการคุ้มครองชั่วคราวอย่างอื่นเป็นการเยียวยาการผิดสัญญาหรือการไม่เป็นไปตามข้อกำหนดเพียงหนทางเดียวที่เหมาะสมและเพียงพอ

   11.10   การแก้ไขเพิ่มเติม: ผู้ขายอาจมีคำบอกกล่าวที่ออกร่วมกันกับจาร์ตันผ่านแพลตฟอร์มหรือโดยวิธีการอย่างอื่นในการแจ้งให้ทราบตามที่ผู้ขายจะได้กำหนดโดยผ่านทางจาร์ตันเท่านั้น (ซึ่งอาจรวมถึงการแจ้งให้ทราบทางอีเมล์) ผู้ขายอาจจะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลบังคับในวันที่ผู้ขายระบุผ่านทางวิธีการดังกล่าวข้างต้น หากท่านใช้แพลตฟอร์มหรือบริการหลังจากวันดังกล่าว ถือว่าท่านได้ยอมรับในการแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว หากท่านไม่ยอมรับการแก้ไขเพิ่มเติม ท่านต้องหยุดการเข้าใช้หรือใช้แพลตฟอร์มและใช้บริการ และยกเลิกเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ สิทธิของผู้ขายในการแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้โดยวิธีการดังกล่าวใช้ร่วมกันกับจาร์ตัน (ไม่ว่าผ่านทางพอร์ทัลหรือโดยวิธีการอื่นตามที่จาร์ตันกำหนด) และอยู่ภายใต้บังคับตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทั้งยัง อาจจะใช้สิทธิได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใดหรือหน่วยงานใดที่ไม่ได้เป็นคู่สัญญาในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับในการซื้อขายที่ใช้บังคับกับคำสั่งซื้อใด ๆ จะเป็นเงื่อนไขและข้อกำหนดเวอร์ชั่นล่าสุดที่มีผลบังคับอยู่ในขณะนั้น

   11.11   การแก้ไขข้อผิดพลาด: ผู้ขายไม่ต้องรับผิดใดในข้อผิดพลาดในการจัดพิมพ์ จัดเตรียมเอกสาร หรือข้อผิดพลาดหรือตกหล่นอื่นใด ในการตอบรับ ออกใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ในส่วนของผู้ขาย ที่อาจมีการแก้ไข

   11.12   สกุลเงิน: เงินที่อ้างถึงภายใต้เงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้คือเงินบาทไทย

   11.13   ภาษา: ในกรณีเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ทำขึ้นหรือแปลเป็นภาษาอื่นใดนอกจากภาษาอังกฤษ (“ฉบับภาษาต่างประเทศ”) ให้บังคับตามเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษของเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และต้องถูกนำมาใช้ก่อนฉบับภาษาต่างประเทศ

   11.14   สัญญาเบ็ดเสร็จ: เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ประกอบขึ้นเป็นสัญญาทั้งฉบับที่มีระหว่างท่านกับผู้ขายอันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้และทดแทนและแทนที่ความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และข้อตกลงทั้งหมดที่มีก่อนหน้านี้อันเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ในที่นี้

   11.15   ผูกพันและเป็นที่สุด: ท่านรับทราบและตกลงว่าบันทึกใด ๆ (รวมทั้งบันทึกการสนทนาทางโทรศัพท์ใด ๆ เกี่ยวกับบริการ ถ้ามี) ที่เก็บรักษาไว้โดยผู้ขายหรือผู้ให้บริการของผู้ขายที่เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวพันกับแพลตฟอร์มและบริการ ให้มีผลผูกพันท่านและเป็นที่สิ้นสุด ในกรณีใด ๆ ก็ตามและเป็นหลักฐานที่เป็นที่สิ้นสุดที่เกี่ยวกับข้อสนเทศ และ/หรือข้อมูลใด ๆ ที่มีการส่งให้กันระหว่างผู้ขายกับท่าน ท่านตกลงว่าบันทึกดังกล่าวทั้งหมดสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานได้และท่านจะไม่โต้แย้งหรือคัดค้านเรื่องความยอมรับในการใช้เป็นพยานหลักฐาน ความน่าเชื่อถือ ความถูกต้อง หรือแท้จริงของบันทึกดังกล่าวเพียงเพราะว่าบันทึกดังกล่าวอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือเป็นข้อมูลที่ได้ออกมาจากระบบคอมพิวเตอร์ และท่านสละสิทธิใด ๆ ของท่าน ถ้ามี ในการคัดค้านดังกล่าว

   11.16   การทำสัญญาช่วง และการมอบหมาย: จาร์ตันสงวนสิทธิที่จะมอบหมายหรือทำสัญญาช่วงการปฏิบัติตามหน้าที่ใด ๆ ของตนอันเกี่ยวพันกับการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ และสงวนสิทธิที่จะใช้ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วง และ/หรือตัวแทนรายใดในเงื่อนไขที่จาร์ตันเห็นว่าเหมาะสม

   11.17   การโอนสิทธิ: ท่านไม่อาจโอนสิทธิของท่านภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้หากไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ขาย ผู้ขายอาจจะโอนสิทธิของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้แก่บุคคลภายนอกคนใดก็ได้

   11.18   เหตุสุดวิสัย: จาร์ตันและผู้ขายไม่ต้องรับผิดในการไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ของตน ข้อผิดพลาด การขัดข้อง หรือล่าช้าในการปฏิบัติตามภาระผูกพันของตนภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ (หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว) หรือต่อความไม่ถูกต้อง ไม่น่าเชื่อถือ หรือไม่เหมาะสมใด ๆ ของเนื้อหาของแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ หากไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม เกิดจากเหตุการณ์หรือความผิดพลาดที่อยู่เหนือการควบคุมอย่างเหมาะสมของจาร์ตันหรือของผู้ขาย

  เอกสารแนบท้าย 1

  นิยามและการตีความ

  1. นิยาม เว้นแต่บริบทจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ถ้อยคำต่อไปนี้ให้มีความหมายดังนี้ในเงื่อนไขการใช้บริการนี้:

   1.1   “วันทำการ” หมายถึง วัน (ไม่รวมวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ) ที่ธนาคารโดยทั่วไปเปิดทำการในประเทศไทย

   1.2   “ลูกค้า” หมายถึง ผู้ใช้บริการที่ได้รับอนุญาตในการใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการ

   1.3   “สัญญาที่ทำกับลูกค้า” ให้เป็นไปตามที่ให้ความหมายไว้ข้อ 2.6

   1.4   “ทรัพย์สินทางปัญญา” หมายถึง ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร สิ่งประดิษฐ์อรรถประโยชน์ เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดเมนเนม สิทธิในออกแบบโครงร่าง แบบที่จดทะเบียนไว้ สิทธิในแบบ สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อทางการค้าและธุรกิจ สิทธิในการปกป้องความลับทางการค้าและข้อมูลอันเป็นความลับ สิทธิในการปกป้องค่าแห่งความนิยมและชื่อเสียง และสิทธิอันมีเจ้าของอื่น ๆ ทั้งหลายในทำนองเดียวกัน และคำขอจดทะเบียนทั้งหลายในสิ่งที่กล่าวมา ไม่ว่าที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือเกิดขึ้นในอนาคต ไม่ว่าที่ใดในโลก ไม่ว่าจดทะเบียนแล้วหรือไม่ และผลประโยชน์ สิทธิพิเศษ สิทธิในการฟ้องร้อง การเรียกค่าเสียหาย และได้รับการบรรเทาหรือการเยียวยาอื่นๆ ต่อการละเมิด ยักยอก หรือฝ่าฝืนใด ๆ ในสิทธิใด ๆ ดังกล่าวมา

   1.5   “ผู้ได้รับชดใช้ของจาร์ตัน” หมายถึงจาร์ตัน และเจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง กรรมการ ตัวแทน ผู้รับเหมา และผู้รับโอนสิทธิทั้งหลายของจาร์ตัน

   1.6   “จาร์ตัน” หมายถึง บริษัท จาร์ตัน กรุ๊ป จำกัด บริษัทจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของประเทศไทย ทะเบียนเลขที่ 0105555040244 และมีสำนักงานตั้งอยู่ เลขที่ 222 อาคารจึงกานต์กุล ถนนพระราม3 แขวงบางคอแหลม เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย

   1.7   “ราคาที่ประกาศขาย” หมายถึง ราคาของสินค้าที่แสดงไว้เพื่อขายแก่ลูกค้า ดังระบุไว้บนแพลตฟอร์ม

   1.8   “การสูญเสีย” หมายถึง การขาดทุน จำนวนเงินในการชำระหนี้ ค่าใช้จ่าย (ได้แก่ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายเกี่ยวกับทนายความ) ค่าบริการ ค่าใช้จ่าย การฟ้องร้อง ดำเนินคดี ข้อเรียกร้อง การเรียกให้ชำระหนี้ และความรับผิดอื่น ๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะมองเห็นล่วงหน้าหรือไม่

   1.9   “คำสั่งซื้อ” หมายถึง คำสั่งซื้อสินค้าของท่านที่ส่งผ่านแพลตฟอร์มตามเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขาย

   1.10   “รหัสผ่าน” หมายถึง รหัสผ่านที่ถูกต้องที่ลูกค้าซึ่งมีบัญชีอยู่กับจาร์ตันอาจจะใช้ร่วมกับชื่อผู้ใช้ในการเข้าถึงแพลตฟอร์มและ/หรือบริการที่เกี่ยวข้อง

   1.11   “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูล ไม่ว่าแท้จริงหรือไม่ ซึ่งสามารถใช้ในการบ่งชี้ ติดต่อ หรือแจ้งตำแหน่งของท่าน ข้อมูลส่วนบุคคลอาจจะรวมถึงชื่อของท่าน อีเมล์แอดเดรส ที่อยู่สำหรับส่งใบเรียกเก็บเงิน ที่อยู่สำหรับส่งของ หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต

   1.12   “แพลตฟอร์ม” หมายถึง (ก) ทั้งเวอร์ชั่นในแบบเว็บและแบบมือถือของเว็บไซต์ที่ดำเนินการและ/หรือเป็นเจ้าของโดยจาร์ตันซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ URL: www.JARTON.co.th และ (ข) แอพพลิเคชั่นมือถือที่เปิดให้บริการในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ โดยจาร์ตัน ทั้งเวอร์ชั่นไอโอเอส และแอนดรอยด์

   1.13   “สินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

   1.14   “การรับประกันสินค้า” หมายถึง สินค้า (รวมทั้งสินค้าที่ส่งเป็นงวดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสินค้าดังกล่าว) ที่มีสำหรับขายให้ลูกค้าบนแพลตฟอร์ม

   1.15   “นโยบายการคืนสินค้า” หมายถึง นโยบายการคืนสินค้าที่กำหนดไว้ใน https://www.JARTON.co.th/helpcenter/returns-refunds

   1.16 “ผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก” หมายถึง ผู้ขายที่ได้รับการอนุญาตจากจาร์ตันให้ใช้แพลตฟอร์ม และ/หรือบริการในการขายสินค้าให้แก่ลูกค้า และไม่รวมจาร์ตัน

   1.17   “ผู้ขาย” หมายถึง ผู้ขายสินค้าดังอธิบายในข้อ 2.3 และรวมถึงผู้ขายที่เป็นบุคคลภายนอก

   1.18   “บริการ” หมายถึง บริการ ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่มีให้ใช้งานโดยผู้ขายบนแพลตฟอร์ม

   1.19   “เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขาย” หมายถึง ข้อ 1 ถึง 11 และเอกสารแนบท้ายใด ๆ ของเงื่อนไขและข้อกำหนดดังกล่าว

   1.20   “เงื่อนไขในการใช้บริการ” หมายถึง เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ใช้บังคับกับการใช้งานแพลตฟอร์ม และ/หรือบริการของลูกค้า และกำหนดไว้ใน https://www.JARTON.co.th/terms-conditions/

   1.21   “เครื่องหมายการค้า” หมายถึง เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และโลโก้ ที่ใช้และแสดงอยู่แพลตฟอร์ม

   1.22   “ชื่อผู้ใช้” หมายถึง ชื่อหรือรหัสบ่งชี้เฉพาะตัวในการล็อกอินที่เป็นตัวบ่งชี้ลูกค้าที่มีบัญชีกับจาร์ตัน

   1.23   “บัตรแทนเงินสด” หมายถึง บัตรแทนเงินสดสำหรับเครดิตที่อาจจะใช้โดยลูกค้า ภายใต้บังคับเงื่อนไขและข้อกำหนดอื่น สำหรับการชำระเงินในการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม

   1.24   “เงื่อนไขและข้อกำหนดของบัตรแทนเงินสด” กำหนดไว้ใน https://www.JARTON.sg/voucher-terms-of-use

   1.25   “ท่าน” และ “ของท่าน” หมายถึง บุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีขึ้นไป หรือมิฉะนั้นต้องอยู่ภายใต้การดูแลของบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย

  2. การตีความ: การอ้างอิงใด ๆ ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ไปถึงบทบัญญัติใด ๆ ของกฎหมาย ให้ตีความโดยเป็นการอ้างอิงถึงบทบัญญัติดังกล่าวตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม บัญญัติขึ้นใหม่ หรือขยายความ ณ เวลาที่เกี่ยวข้อง ในเงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ เมื่อใดก็ตามที่ใช้คำว่า “รวมถึง” หรือ “รวมทั้ง” ให้ถือว่าตามมาด้วยคำว่า “โดยไม่จำกัดเฉพาะ” เว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น การอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนวัน ให้หมายถึงวันตามปฏิทิน และคำว่า “เดือน” หรือ “เป็นรายเดือน” รวมทั้งการอ้างอิงทั้งหลายถึงจำนวนเดือน ให้หมายถึงเดือนตามปฏิทิน หัวข้อใส่ไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้นและจะไม่มีผลต่อการตีความเงื่อนไข & ข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันระหว่างข้อกำหนดสองข้อใด ๆ หรือมากกว่าภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดในการซื้อขายนี้ ไม่ว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะอยู่ในเอกสารเดียวกันหรือต่างกัน ข้อขัดแย้งหรือไม่สอดคล้องกันดังกล่าวให้วินิจฉัยไปในทางที่เป็นประโยชน์แก่จาร์ตัน และบังคับตามข้อกำหนดที่เป็นประโยชน์แก่จาร์ตันมากกว่า